Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Türk Hukuk Sisteminde gayrimenkul mevzuatı oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan genel hükümlerin yanı sıra pek çok özel kanunda gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu da gayrimenkul hukukunun çok unsurlu bir hukuk disiplini olmasından kaynaklanmaktadır.
Mahkemelerde mevcut dosya sayısı göz önünde bulundurulursa gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların oldukça fazla bir bölümünü teşkil ettiği görülmektedir. Uygulamada kişiler arasındaki gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar şu şekilde sıralanabilir :

 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • 2/B arazilerinden kaynaklanan davalar,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • İpoteğin fekkine(kaldırılması) ilişkin davalar,
 • Rehin hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı, geçit hakkı, üst hakkı vs. sınırlı ayni haklara ilişkin davalar,
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davalar,
 • Kamulaştırma işleminden kaynaklanan davalar (Bedel tespiti, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma vs),
 • Ecrimisil (İşgal tazminatı) ve müdahalenin men’i (taşınmaza tecavüzün önlenmesi) davaları,
 • Tapu kaydına ilişkin davalar (düzeltilmesi, terkini vs),
 • Şuf’a(önalım) hakkına ilişkin davalar,
 • Muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkin davalar,
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları,
 • Gayrimenkul Satış Vaadinden kaynaklanan davalar,
 • Kadastro tespitinden kaynaklanan davalar,
 • Olağan ve olağanüstü zamanaşımına dayalı tapu iptal davaları,
 • Komşuluk hukukundan kaynaklanan gayrimenkul davaları,
 • Eski hale iade davaları,
 • Yıkım davaları,
 • Zilyetlik davaları,
 • Yolsuz tescil davaları,
 • Konusu gayrimenkul olan sair davalar.

Büromuza başvuran kişilerin kendilerinin açıp yürüttükleri gayrimenkul dava dosyalarında, dava usul kurallarını bilmediklerinden, pek çok hata yaptıklarını, mağduriyet yaşadıklarını ve bizden mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini gördük.  Ancak bazı usul işlemleri süreye tabi olduğundan vatandaşların sırf sürenin kaçırılmış olması sebebiyle mağdur olduklarını ve sürenin geçmiş olması sebebiyle bazen tüm hukuki yolların tükenmiş olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu sebeple karmaşık bir nitelik arz eden gayrimenkul davalarının başından sonuna kadar konusunda uzman bir avukat vasıtasıyla takip edilmesini tavsiye ediyoruz.  Büromuz bu alanda gereken tecrübe ve birikime sahiptir.