Vergi hukuku kamu hukuku alanının bir alt dalıdır. Devletin mali faaliyetleri hukuki yönden Vergi Mahkemeleri eliyle denetlenmektedir.
Vergi mahkemeleri,

  • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tarife uyuşmazlıkları,
  • Belirtilen bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları,
  • Diğer kanunlarda verilen işleri çözümlemektedir.

Buna göre vergi mahkemeleri;

  • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergilere, resim, harç ve benzeri yükümlülüklere ve bunlara bağlı ceza ve zamlara (Gümrük ve Tekel idarelerince alınan vergi ve diğer mali yükümler dâhil.),
  • Yukarıdaki kuruluşlara ait olup, mali yüküm kavramı dışındaki tarifelere,
  • Mükellefin müracaatı üzerine yapılan emsal bedel takdirinde mükelleflerin, takdir komisyonu kararlarına,
  • İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarının re’sen düzeltilmesi durumunda, kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimseler, yapılan düzeltmelere,
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına,
  • Vergi mahkemelerince verilen kararların yerine getirilmeme sebebine dayanan tazminat ve zam işlemlerine, ilişkin davalara bakmaktadır.

Vergi davaları da kendi yargılama usulüne tabi olan teknik davalardır. Bu alanda uzman kadromuzla etkili  sonuçlar almaktayız.